Wszystkie książki o biznesie i ekonomii

 1. Zmiany zachowań małych i średnich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego
 2. Zjawisko fluktuacji sprzedawców w świetle badań empirycznych
 3. Zestawienie miesięcznej sprzedaży z kasy fiskalnej z uwzględnieniem zwrotów i pomyłek
 4. Zarządzanie projektami a rozwój systemów informatycznych zarzadzania
 5. Zarządzanie marketingiem
 6. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wielozakładowego w gospodarce rynkowej
 7. Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu
 8. Wydatki na usługi komunalne w strukturze wydatków mieszkańców gmin
 9. Wybrane zagadnienia analizy i oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych
 10. Wybrane problemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 11. Wybrane koncepcje zarządzania w podmiotach leczniczych
 12. Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia
 13. Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego
 14. Wolność wyboru
 15. Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w praktyce spółek giełdowych
 16. Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Komentarz
 17. Uczenie się pracowników a kontekst mono- i wielokulturowy organizacji
 18. Tu się pracuje!
 19. Tradycje przedsiębiorczości w polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji
 20. Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju
 21. Świat 3.0. jak wygrywać w erze globalizacji
 22. Symulacyjne modele mikroekonometryczne
 23. Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie - koncepcja teoretyczna i jej implikacje praktyczne
 24. Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego
 25. Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw
 26. Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży
 27. Rynek opcji
 28. Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko
 29. Rozwój potencjału społecznego organizacji, wyzwania w xxi wieku
 30. Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz -...
 31. RODO 2018 w firmie i księgowości
 32. Reprodukcja mieszkaniowego majątku trwałego w procesach społeczno-gospodarczych
 33. Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu bankiem
 34. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa finansowego
 35. Rachunkowość finansowa. Teoria, przykłady, zadania
 36. Rachunkowość budżetowa. Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku
 37. Rachunkowość 9/2015
 38. Rachunkowość 4/2015
 39. Rachunkowość 4/2014
 40. Rachunkowość 3/2016
 41. Rachunkowość 2/2015
 42. Rachunkowość 12/2014
 43. Rachunkowość 1/2015
 44. Rachunkowość 11/2015
 45. Rachunkowość 10/2015
 46. Rachunkowość 07/2016
 47. Przewozy na potrzeby własne
 48. Przewodnik sourcingu it
 49. Przedsiębiorczość: technologia i ludzie
 50. Promocja polski narzędzie wspierania konkurencyjności?
 51. Prognozowanie i symulacje gospodarcze. ćwiczenia
 52. Problemy zarządzania vol. 9, nr 4 (34) t.2
 53. Problemy zarządzania vol. 11 nr 1 (41) t.2
 54. Problemy zarządzania 4/2006 (14)
 55. Problemy zarządzania 3/2007 (17)
 56. Problemy zarządzania 2/2006 (12)
 57. Problemy restrukturyzacji gospodarki polski
 58. Problematyka akcjonariatu pracowniczego w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych
 59. Pracownik kluczowy w procesie dzielenia się wiedzą. Motywy, warunki, metody
 60. Praca współczesnych menedżerów
 61. Potencjał konkurencyjny ukrytych liderów polskiej gospodarki
 62. Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w polsce - ujęcie dynamiczne
 63. Podstawy zarządzania
 64. Podstawy kształtowania efektywności przedsiębiorstw
 65. Podatki dochodowe i vat. zmiany w 2013 r.
 66. Podatek od towarów i usług vat
 67. Partnerstwo publiczno-prywatne. Aspekty bilansowo-podatkowe
 68. Pakiet klasycy hbr
 69. Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi
 70. Ordynacja podatkowa. stan obecny i kierunki zmian
 71. Ordynacja podatkowa. rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych
 72. Ochrona zdrowia i gospodarka. mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne
 73. Obsługa magazynów, część 2. Kwalifikacja AU.22
 74. Obowiązki gmin związane z wdrożeniem predefiniowanego vat od 1 stycznia 2016 r.
 75. Nowe procesy w gospodarce światowej
 76. Nie hańbi
 77. Nature human population and output produced.
 78. Młodzi przedsiębiorcy
 79. Mikrofirmy siłą napędową gospodarki mazowsza
 80. Mikroekonomia
 81. Mikoekonomia w zarysie.
 82. Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-finansowych polityki spójności UE w perspektywie finansowej 2014-2020
 83. Maszynka do zarabiania pieniędzy
 84. Marketing usług logistycznych
 85. Logistyka operacyjna
 86. Logistyka akcji ratowniczych
 87. Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w polsce
 88. Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
 89. Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej
 90. Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania
 91. Klastry w strategii rozwoju konkurencyjności na mazowszu
 92. Kapitał ludzki w polityce regionalnej
 93. Kapitalizm na krawędzi
 94. Kalendarz sprawozdań budżetowych 2018
 95. Jednolity Plik Kontrolny. Obowiązki e-raportowania danych podatkowych w 2018 roku
 96. Jak przewodzą najlepsi liderzy
 97. Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów
 98. Jak osiągnąć sukces w interesach
 99. Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa.
 100. Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy
 101. Innowacje - ocena w ujęciu mikro, mezo i makro
 102. Innowacje w zarządzaniu miastami w polsce
 103. Innowacje w polskiej nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej branży chemicznej
 104. Innovations and Emerging Technologies for the Prosperity and Quality if Life
 105. Informatyka w społeczeństwie informacyjnym
 106. Informatyka 2 przyszłości
 107. Haccp w piekarni. teoria i praktyka
 108. Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim Wybrane zagadnienia
 109. Gospodarka w okresie przemian
 110. Gospodarka na rozdrożu xxi wiek
 111. Finanse publiczne komentarz do ustawy
 112. Ewidencja zwrotów
 113. Ewidencja oczywistych pomyłek
 114. E-marketing
 115. Electronic freight exchanges in poland
 116. Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego. prawno-ekonomiczne podstawy projektowania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie...
 117. Efektywność procedur upadłościowych
 118. Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w unii europejskiej
 119. Doskonalenie kompetencji zawodowych w profesjonalnie zarządzanej organizacji
 120. Determinanty aktywności innowacyjnej producentów artykułów spożywczych i napojów w zachodniej Polsce
 121. Controling dla menadżerów
 122. Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation
 123. Cel II
 124. Atrakcyjność inwestowania w regionach słabo rozwiniętych
 125. Adaptacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej.
 126. eBook Prognozowanie upadłości spółek giełdowych
 127. eBook Znajdź swoje DLACZEGO. Praktyczny przewodnik odkrywania celów swoich i swojego zespołu
 128. eBook Mówi Napoleon Hill! Pięć zasad osobistego sukcesu
 129. eBook Jak odnieść pierwszy sukces w biznesie?
 130. eBook ?CEL. Odkryj, określ, osiągnij!
 131. Wiedza i Praktyka Zamknięcie roku 2017 w księgach instytucji kultury Praktyczna instrukcja
 132. Wiedza i Praktyka Zamknięcie roku 2017 w jednostkach sektora publicznego
 133. Wiedza i Praktyka Zamknięcie roku 2017 Obowiązki podatkowe i rachunkowe
 134. Wiedza i Praktyka Wzory umów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami
 135. Wiedza i Praktyka Wynagrodzenie minimalne 2018 Umowa o pracę Minimalna stawka godzinowa dla zleceń
 136. Wiedza i Praktyka Wycena przedsiębiorstwa na co należy zwrócić szczególną uwagę
 137. Wiedza i Praktyka Środki trwałe 2018
 138. Wiedza i Praktyka Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2017 rok
 139. Wiedza i Praktyka Przychody i koszty w finansach Ważne zmiany od 1 stycznia 2018 r.
 140. Wiedza i Praktyka Praktyczne wskazówki zarządzania płynnością finansową
 141. Wiedza i Praktyka Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych za
 142. Wiedza i Praktyka Plan finansowy 2018 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 143. Wiedza i Praktyka Planowanie prognozowanie i postępowanie na wypadek ryzyka Praktyczne wskazówki
 144. Wiedza i Praktyka Ochrona środowiska w firmie
 145. Wiedza i Praktyka Klasyfikacja budżetowa 2018
 146. Wiedza i Praktyka Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018
 147. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 148. Współczesna logistyka
 149. Mediacje obligatoryjne
 150. Makroekonomia
 151. Kultura pracy profesjonalisty
 152. Księga podatkowa przedsiębiorcy
 153. Konsumpcja odpowiedzialna wyzwanie dla zarządzania rozwojem
 154. Jak prowadzić ZFŚS w 2018 r.
 155. Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji
 156. Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B
 157. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 158. 13 wykładów z logistyki
 159. Cena zniszczenia Wzrost i załamanie nazistowskiej gospodarki
 160. Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze
 161. Lifelong learning for labour market needs
 162. Zatrudnianie w podmiotach leczniczych
 163. Zasady inwentaryzacji
 164. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Studium systemu
 165. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe
 166. Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI w.
 167. Publicznoprawny i prywatnoprawny konflikt interesów na przykładzie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
 168. Projektowanie organizacyjne w zarządzaniu wiedzą
 169. Polityka wspierania rolnictwa a problem deprywacji dochodowej rolników w krajach o różnym poziomie rozwoju
 170. Marketing. Wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku
 171. Logistyczna obsługa klienta
 172. Fuzje uczelni. Czy w szaleństwie jest metoda?
 173. Audyt zasobów niematerialnych z wykorzystaniem analizy sieci organizacyjnej
 174. Złota strategia marki Droga do przewagi rynkowej i wyższych zysków
 175. Zrozumieć rynki finansowe
 176. Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa
 177. Zbiór pism i wyjaśnień urzędowych Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych i innych or
 178. Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi
 179. Zarządzanie w przedsiębiorstwie
 180. Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnych
 181. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych
 182. Zarządzanie ryzykiem w małym banku
 183. Zarządzanie ryzykiem bankowym
 184. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmienności i otoczenia
 185. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
 186. Zarządzanie jakością w bibliotece
 187. Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 188. Zaawansowana rachunkowość zarządcza. Wyd. 3
 189. Wzorce konsumpcji według typów wiejskich gospodarstw domowych w latach 2004-2014
 190. Wyższe wykształcenie a rynek pracy Studium metodologiczno-empiryczne
 191. Wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Europie
 192. Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej Zbiór zadań
 193. Współpraca międzyorganizacyjna w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym
 194. Współczesne przedsiębiorstwo a wyzwania gospodarki światowej
 195. Współczesna polityka transportowa
 196. Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej
 197. Strategia biznesowa
 198. Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkiego
 199. Bazary
 200. Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast
 201. Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Inspekcja Pracy - wyzwania przyszłości
 202. Instrukcje Księgowego
 203. Filozofia Kaizen
 204. Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych
 205. Zyskaj na czasie
 206. Zmiany strukturalne w gospodarce
 207. Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce
 208. Zarządzanie dokumentacją Badania i dydaktyka
 209. Wywiad biznesowy
 210. Wykluczenie społeczne i inkluzja społeczna z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej w Polsce na przykłądzie województwa łódzkiego
 211. Wycena firmy
 212. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność eksportu Polski
 213. Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo
 214. Wpływ ekspansji zagranicznej na efektywność przedsiębiorstw
 215. Wojna o pracę.
 216. Wielkie wydarzenia a rozwój
 217. Time for Change
 218. Teoria organizacji bezpieczeństwa na przykładzie masowej ewakuacji ludności
 219. Techniki Jednominutowego Menedżera w praktyce
 220. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
 221. Społeczne psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu
 222. Smak mobbingu
 223. Skuteczne techniki idealnego sprzedawcy
 224. Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji
 225. Rynek książki w Polsce 2016 Who is who
 226. Rynek książki w Polsce 2016 Poligrafia i papier
 227. Rynek książki w Polsce 2016 Dystrybucja
 228. Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego
 229. Rozliczanie i opodatkowanie nieruchomości w praktyce
 230. Rodzina i praca w warunkach kryzysu
 231. Rodzic jako przywódca stada
 232. Psychologia nauczania czyli jak skutecznie prowadzić szkolenia, zarządzać grupami i występować przed
 233. Przymus kreatywności jako źródło cierpień
 234. Przewodnik po metodzie QFD
 235. Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości część 2
 236. Praktyczne zarządzanie zmianą w firmie, czyli nie taki diabeł straszny
 237. Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku
 238. Pracownicy
 239. Praca w XXI wieku
 240. Praca i konsumpcja w perspektywie tworzenia ładu aksjonormatywnego
 241. Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii
 242. Poradnik Innowacyjnego samorządowca. Inspiracje, narzędzia, dobre praktyki
 243. Outside the box Jak myśleć i działać kreatywnie
 244. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej Kwalifikacja A.27 Tom 2
 245. Od standaryzacji obsługi po rekomendację klienta
 246. Obowiązki sklepów w zakresie ochrony środowiska
 247. Nieświadome wybory
 248. Nieruchomości w prawie cywilnym administracyjnym i podatkowym. Tom 2
 249. Nierówności
 250. Modele i strategie biznesu w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w Polsce
 251. Miedzynarodowy obrót bronią konwencjonalną
 252. Mennica koronna w Lublinie 1595-1601
 253. Marketing w 3 tygodnie
 254. Marketing smaku
 255. Marketing internetowy w turystyce
 256. Magia sprzedaży
 257. Longterm. Jak inwestować na giełdzie i osiągnąć zysk
 258. KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2016
 259. Koszty uzyskania przychodów 2017 Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem ekspertów
 260. Korekty finansowe nakładane przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodne z prawem
 261. Konkurencyjność kancelarii prawnych
 262. Koncepcja społecznej odpowiedzialności i koncepcja zrównoważonego rozwoju w procesie funkcjonowania organizacji
 263. Kocia sprzedaż czyli czego możemy nauczyć się od sprytnej kotki
 264. Kapitał ryzyka w przedsiębiorstwie
 265. Kadry w oświacie 2017 + CD
 266. Governance
 267. Funkcjonowanie metropolii w Polsce
 268. Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście stereotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR
 269. Funkcje i narzędzia do analizy danych
 270. Fortuny czar
 271. Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki
 272. Everest Lidera
 273. Estymacja jądrowa w analizie ekonometrycznej
 274. Dlaczego networking nie działa i co musisz zrobić, by to zmienić
 275. Diagnoza zasobów kapitału społecznego w rozwoju regionalnym Polski z wykorzystaniem metody ekonomii eksperymentalnej
 276. Czynniki behawioralne i fundamentalne a stopy zwrotu z akcji rynków wschodzących
 277. Controlling w instytucjach kultury
 278. Chiński model zarządzania przedsiębiorstwem
 279. Chiny Innowacyjny zielony rozwój
 280. BrandU Czyli nowa marka o nazwie TY
 281. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza
 282. Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim
 283. 70 sposobów na rozkochanie KLIENTA w Twoim e-biznesie
 284. 60 sekund dziennie, by zarządzać lepiej
 285. 140 sekretów Mistrza Sprzedaży
 286. Zrób to inaczej Przewodnik po sztuce biznesie i aktywnosci obywatelskiej
 287. Zarządzanie i ekonomia. Teraźniejszość i przyszłość
 288. Zarabiaj na nieruchomościach Praktyczny poradnik, jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie
 289. Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie
 290. Współczesne oblicza komunikacji i informacji Przestrzeń informacyjna nauki
 291. Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego
 292. Umawianie spotkań
 293. Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym
 294. Szkoła austriacka praktyka inwestowania
 295. Skuteczność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie województwa świętokrzyskiego z
 296. SEO & SEM Przewodnik dla zaawansowanych po Webmarketingu
 297. Reguła Taylora w polskiej polityce pieniężnej
 298. Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury
 299. Projekty z dotacją Podręcznik konsultanta, wnioskodawcy i beneficjenta
 300. Podejście procesowe w organizacjach zarządzanych przez jakość
^
No-cache: 0,6215 s. (app-okazje-1_0.1)