Wszystkie książki o biznesie i ekonomii

 1. Zmiany zachowań małych i średnich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego
 2. Zjawisko fluktuacji sprzedawców w świetle badań empirycznych
 3. Zestawienie miesięcznej sprzedaży z kasy fiskalnej z uwzględnieniem zwrotów i pomyłek
 4. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach
 5. Zarządzanie projektami a rozwój systemów informatycznych zarzadzania
 6. Zarządzanie marketingiem
 7. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wielozakładowego w gospodarce rynkowej
 8. Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu
 9. Wydatki na usługi komunalne w strukturze wydatków mieszkańców gmin
 10. Wybrane zagadnienia analizy i oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych
 11. Wybrane problemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 12. Wybrane koncepcje zarządzania w podmiotach leczniczych
 13. Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia
 14. Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego
 15. Wolność wyboru
 16. Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w praktyce spółek giełdowych
 17. Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Komentarz
 18. Uczenie się pracowników a kontekst mono- i wielokulturowy organizacji
 19. Tu się pracuje!
 20. Tradycje przedsiębiorczości w polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji
 21. The transatlantic trade and investment partnership - the 21st century
 22. Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju
 23. Świat 3.0. jak wygrywać w erze globalizacji
 24. Symulacyjne modele mikroekonometryczne
 25. Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie - koncepcja teoretyczna i jej implikacje praktyczne
 26. Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego
 27. Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw
 28. Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży
 29. Rynek opcji
 30. Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko
 31. Rozwój potencjału społecznego organizacji, wyzwania w xxi wieku
 32. Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz -...
 33. RODO 2018 w firmie i księgowości
 34. Reprodukcja mieszkaniowego majątku trwałego w procesach społeczno-gospodarczych
 35. Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu bankiem
 36. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa finansowego
 37. Rachunkowość finansowa. Teoria, przykłady, zadania
 38. Rachunkowość budżetowa. Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku
 39. Rachunkowość 9/2015
 40. Rachunkowość 4/2015
 41. Rachunkowość 4/2014
 42. Rachunkowość 3/2016
 43. Rachunkowość 2/2015
 44. Rachunkowość 12/2014
 45. Rachunkowość 1/2015
 46. Rachunkowość 11/2015
 47. Rachunkowość 10/2015
 48. Rachunkowość 07/2016
 49. Przewozy na potrzeby własne
 50. Przewodnik sourcingu it
 51. Przedsiębiorczość: technologia i ludzie
 52. Promocja polski narzędzie wspierania konkurencyjności?
 53. Prognozowanie i symulacje gospodarcze. ćwiczenia
 54. Problemy zarządzania vol. 9, nr 4 (34) t.2
 55. Problemy zarządzania vol. 11 nr 1 (41) t.2
 56. Problemy zarządzania 4/2006 (14)
 57. Problemy zarządzania 3/2007 (17)
 58. Problemy zarządzania 2/2006 (12)
 59. Problemy restrukturyzacji gospodarki polski
 60. Problematyka akcjonariatu pracowniczego w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych
 61. Praca współczesnych menedżerów
 62. Potencjał konkurencyjny ukrytych liderów polskiej gospodarki
 63. Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w polsce - ujęcie dynamiczne
 64. Podstawy zarządzania
 65. Podstawy kształtowania efektywności przedsiębiorstw
 66. Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w polsce
 67. Podatki dochodowe i vat. zmiany w 2013 r.
 68. Podatek od towarów i usług vat
 69. Partnerstwo publiczno-prywatne. Aspekty bilansowo-podatkowe
 70. Pakiet klasycy hbr
 71. Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi
 72. Ordynacja podatkowa. stan obecny i kierunki zmian
 73. Ordynacja podatkowa. rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych
 74. Ochrona zdrowia i gospodarka. mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne
 75. Obsługa magazynów, część 2. Kwalifikacja AU.22
 76. Obowiązki gmin związane z wdrożeniem predefiniowanego vat od 1 stycznia 2016 r.
 77. Nowe procesy w gospodarce światowej
 78. Nie hańbi
 79. Nature human population and output produced.
 80. Modelowanie procesu eksploatacji systemów telematyki transportu
 81. Młodzi przedsiębiorcy
 82. Mikrofirmy siłą napędową gospodarki mazowsza
 83. Mikroekonomia
 84. Mikoekonomia w zarysie.
 85. Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-finansowych polityki spójności UE w perspektywie finansowej 2014-2020
 86. Maszynka do zarabiania pieniędzy
 87. Marketing usług logistycznych
 88. Logistyka akcji ratowniczych
 89. Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w polsce
 90. Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
 91. Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej
 92. Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania
 93. Klastry w strategii rozwoju konkurencyjności na mazowszu
 94. Kapitał ludzki w polityce regionalnej
 95. Kapitalizm na krawędzi
 96. Kalendarz sprawozdań budżetowych 2018
 97. Jednolity Plik Kontrolny. Obowiązki e-raportowania danych podatkowych w 2018 roku
 98. Jak przewodzą najlepsi liderzy
 99. Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów
 100. Jak osiągnąć sukces w interesach
 101. Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa.
 102. Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy
 103. Innowacje - ocena w ujęciu mikro, mezo i makro
 104. Innowacje w zarządzaniu miastami w polsce
 105. Innowacje w polskiej nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej branży chemicznej
 106. Innovations and Emerging Technologies for the Prosperity and Quality if Life
 107. Informatyka w społeczeństwie informacyjnym
 108. Informatyka 2 przyszłości
 109. Haccp w piekarni. teoria i praktyka
 110. Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim Wybrane zagadnienia
 111. Gospodarka w okresie przemian
 112. Gospodarka na rozdrożu xxi wiek
 113. Finanse publiczne komentarz do ustawy
 114. Ewidencja zwrotów
 115. Ewidencja oczywistych pomyłek
 116. E-marketing
 117. Electronic freight exchanges in poland
 118. Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego. prawno-ekonomiczne podstawy projektowania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie...
 119. Efektywność procedur upadłościowych
 120. Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w unii europejskiej
 121. Doskonalenie kompetencji zawodowych w profesjonalnie zarządzanej organizacji
 122. Determinanty aktywności innowacyjnej producentów artykułów spożywczych i napojów w zachodniej Polsce
 123. Controling dla menadżerów
 124. Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation
 125. Cel II
 126. Atrakcyjność inwestowania w regionach słabo rozwiniętych
 127. Adaptacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej.
 128. eBook Prognozowanie upadłości spółek giełdowych
 129. eBook Znajdź swoje DLACZEGO. Praktyczny przewodnik odkrywania celów swoich i swojego zespołu
 130. eBook Mówi Napoleon Hill! Pięć zasad osobistego sukcesu
 131. eBook Jak odnieść pierwszy sukces w biznesie?
 132. eBook ?CEL. Odkryj, określ, osiągnij!
 133. Wiedza i Praktyka Zamknięcie roku 2017 w księgach instytucji kultury Praktyczna instrukcja
 134. Wiedza i Praktyka Zamknięcie roku 2017 w jednostkach sektora publicznego
 135. Wiedza i Praktyka Zamknięcie roku 2017 Obowiązki podatkowe i rachunkowe
 136. Wiedza i Praktyka Wzory umów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami
 137. Wiedza i Praktyka Wynagrodzenie minimalne 2018 Umowa o pracę Minimalna stawka godzinowa dla zleceń
 138. Wiedza i Praktyka Wycena przedsiębiorstwa na co należy zwrócić szczególną uwagę
 139. Wiedza i Praktyka Środki trwałe 2018
 140. Wiedza i Praktyka Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2017 rok
 141. Wiedza i Praktyka Przychody i koszty w finansach Ważne zmiany od 1 stycznia 2018 r.
 142. Wiedza i Praktyka Praktyczne wskazówki zarządzania płynnością finansową
 143. Wiedza i Praktyka Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych za
 144. Wiedza i Praktyka Plan finansowy 2018 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 145. Wiedza i Praktyka Planowanie prognozowanie i postępowanie na wypadek ryzyka Praktyczne wskazówki
 146. Wiedza i Praktyka Ochrona środowiska w firmie
 147. Wiedza i Praktyka Klasyfikacja budżetowa 2018
 148. Wiedza i Praktyka Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018
 149. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 150. Współczesna logistyka
 151. Mediacje obligatoryjne
 152. Makroekonomia
 153. Kultura pracy profesjonalisty
 154. Księga podatkowa przedsiębiorcy
 155. Konsumpcja odpowiedzialna wyzwanie dla zarządzania rozwojem
 156. Jak prowadzić ZFŚS w 2018 r.
 157. Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji
 158. Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B
 159. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 160. 13 wykładów z logistyki
 161. Cena zniszczenia Wzrost i załamanie nazistowskiej gospodarki
 162. Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze
 163. Lifelong learning for labour market needs
 164. Zatrudnianie w podmiotach leczniczych
 165. Zasady inwentaryzacji
 166. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Studium systemu
 167. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe
 168. Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI w.
 169. Publicznoprawny i prywatnoprawny konflikt interesów na przykładzie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
 170. Projektowanie organizacyjne w zarządzaniu wiedzą
 171. Polityka wspierania rolnictwa a problem deprywacji dochodowej rolników w krajach o różnym poziomie rozwoju
 172. Marketing. Wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku
 173. Logistyczna obsługa klienta
 174. Fuzje uczelni. Czy w szaleństwie jest metoda?
 175. Audyt zasobów niematerialnych z wykorzystaniem analizy sieci organizacyjnej
 176. Złota strategia marki Droga do przewagi rynkowej i wyższych zysków
 177. Zrozumieć rynki finansowe
 178. Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa
 179. Zbiór pism i wyjaśnień urzędowych Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych i innych or
 180. Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi
 181. Zarządzanie w przedsiębiorstwie
 182. Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnych
 183. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych
 184. Zarządzanie ryzykiem w małym banku
 185. Zarządzanie ryzykiem bankowym
 186. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmienności i otoczenia
 187. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
 188. Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 189. Zaawansowana rachunkowość zarządcza. Wyd. 3
 190. Wzorce konsumpcji według typów wiejskich gospodarstw domowych w latach 2004-2014
 191. Wyższe wykształcenie a rynek pracy Studium metodologiczno-empiryczne
 192. Wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Europie
 193. Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej Zbiór zadań
 194. Współpraca międzyorganizacyjna w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym
 195. Współczesne przedsiębiorstwo a wyzwania gospodarki światowej
 196. Współczesna polityka transportowa
 197. Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej
 198. Strategia biznesowa
 199. Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkiego
 200. Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast
 201. Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Inspekcja Pracy - wyzwania przyszłości
 202. Instrukcje Księgowego
 203. Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych
 204. Zyskaj na czasie
 205. Zmiany strukturalne w gospodarce
 206. Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce
 207. Zarządzanie dokumentacją Badania i dydaktyka
 208. Wywiad biznesowy
 209. Wykluczenie społeczne i inkluzja społeczna z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej w Polsce na przykłądzie województwa łódzkiego
 210. Wycena firmy
 211. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność eksportu Polski
 212. Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo
 213. Wpływ ekspansji zagranicznej na efektywność przedsiębiorstw
 214. Wojna o pracę.
 215. Wielkie wydarzenia a rozwój
 216. Time for Change
 217. Teoria organizacji bezpieczeństwa na przykładzie masowej ewakuacji ludności
 218. Techniki Jednominutowego Menedżera w praktyce
 219. Sztuka motywowania pracowników
 220. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
 221. Smak mobbingu
 222. Skuteczne techniki idealnego sprzedawcy
 223. Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji
 224. Rynek książki w Polsce 2016 Who is who
 225. Rynek książki w Polsce 2016 Targi instytucje media
 226. Rynek książki w Polsce 2016 Poligrafia i papier
 227. Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego
 228. Rozliczanie i opodatkowanie nieruchomości w praktyce
 229. Rodzina i praca w warunkach kryzysu
 230. Rodzic jako przywódca stada
 231. Psychologia nauczania czyli jak skutecznie prowadzić szkolenia, zarządzać grupami i występować przed
 232. Przymus kreatywności jako źródło cierpień
 233. Przewodnik po metodzie QFD
 234. Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości część 2
 235. Praktyczne zarządzanie zmianą w firmie, czyli nie taki diabeł straszny
 236. Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku
 237. Pracownicy
 238. Praca w XXI wieku
 239. Praca i konsumpcja w perspektywie tworzenia ładu aksjonormatywnego
 240. Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii
 241. Poradnik Innowacyjnego samorządowca. Inspiracje, narzędzia, dobre praktyki
 242. Outside the box Jak myśleć i działać kreatywnie
 243. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej Kwalifikacja A.27 Tom 2
 244. Option B
 245. Od standaryzacji obsługi po rekomendację klienta
 246. Obowiązki sklepów w zakresie ochrony środowiska
 247. Nieświadome wybory
 248. Nieruchomości w prawie cywilnym administracyjnym i podatkowym. Tom 2
 249. Nierówności
 250. Modele i strategie biznesu w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w Polsce
 251. Miedzynarodowy obrót bronią konwencjonalną
 252. Mennica koronna w Lublinie 1595-1601
 253. Marketing w 3 tygodnie
 254. Marketing smaku
 255. Marketing internetowy w turystyce
 256. Magia sprzedaży
 257. Longterm. Jak inwestować na giełdzie i osiągnąć zysk
 258. KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2016
 259. Koszty uzyskania przychodów 2017 Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem ekspertów
 260. Korekty finansowe nakładane przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodne z prawem
 261. Konkurencyjność kancelarii prawnych
 262. Koncepcja społecznej odpowiedzialności i koncepcja zrównoważonego rozwoju w procesie funkcjonowania organizacji
 263. Kocia sprzedaż czyli czego możemy nauczyć się od sprytnej kotki
 264. Kapitał ryzyka w przedsiębiorstwie
 265. Kadry w oświacie 2017 + CD
 266. Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 + CD
 267. Governance
 268. Funkcjonowanie metropolii w Polsce
 269. Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście stereotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR
 270. Funkcje i narzędzia do analizy danych
 271. Fortuny czar
 272. Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki
 273. Everest Lidera
 274. Estymacja jądrowa w analizie ekonometrycznej
 275. Dlaczego networking nie działa i co musisz zrobić, by to zmienić
 276. Diagnoza zasobów kapitału społecznego w rozwoju regionalnym Polski z wykorzystaniem metody ekonomii eksperymentalnej
 277. Controlling w instytucjach kultury
 278. Chiński model zarządzania przedsiębiorstwem
 279. Chiny Innowacyjny zielony rozwój
 280. BrandU Czyli nowa marka o nazwie TY
 281. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza
 282. Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim
 283. 70 sposobów na rozkochanie KLIENTA w Twoim e-biznesie
 284. 60 sekund dziennie, by zarządzać lepiej
 285. 140 sekretów Mistrza Sprzedaży
 286. Zrób to inaczej Przewodnik po sztuce biznesie i aktywnosci obywatelskiej
 287. Zarządzanie w płynnej nowoczesnośći
 288. Zarządzanie i ekonomia. Teraźniejszość i przyszłość
 289. Zarabiaj na nieruchomościach Praktyczny poradnik, jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie
 290. Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie
 291. Współczesne oblicza komunikacji i informacji Przestrzeń informacyjna nauki
 292. Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego
 293. Umawianie spotkań
 294. Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym
 295. Szkoła austriacka praktyka inwestowania
 296. Skuteczność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie województwa świętokrzyskiego z
 297. SEO & SEM Przewodnik dla zaawansowanych po Webmarketingu
 298. Reguła Taylora w polskiej polityce pieniężnej
 299. Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury
 300. Projekty z dotacją Podręcznik konsultanta, wnioskodawcy i beneficjenta
^
No-cache: 0,5832 s. (app-okazje-2_0.1)