Wszystkie książki o prawie

 1. Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa TSUE
 2. Żony dżihadystów
 3. Z problematyki źródeł prawa międzynarodowego
 4. Z problematyki wiktymologii
 5. Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego
 6. Zwalczanie przestępczości. Wybrane metody i narzędzia
 7. Zraniony duch i zagrożone ciało
 8. Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
 9. Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego
 10. Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego + CD
 11. Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2018
 12. Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych
 13. Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne
 14. ZFŚS 2017 Komentarz
 15. Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów
 16. Zbiór przepisów z obszaru kultury. Jak stosować w praktyce ustawę o działalności kulturalnej
 17. Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych 2017 z praktycznym komentarzem. Skuteczna ochrona w sporach z urzędem
 18. Zawód psychologa w ochronie zdrowia Reglamentacja prawnoadministracyjna
 19. Zatrudnianie pracowników Poradnik dla pracodawców
 20. Zasady klasyfikacji. 175 błędów w klasyfikacji
 21. Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim
 22. Zarządzanie marketingiem w kancelarii prawniczej
 23. Zarządzanie kompetencjami w sektorze publicznym
 24. Zapomniana zbrodnia
 25. Zamówienia publiczne w instytucjach kultury w2
 26. Zamówienia na usługi społeczne, Biblioteka zamówień publicznych
 27. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym
 28. Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup
 29. W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość. Programy korekcyjno-edukacyjne
 30. W poszukiwaniu pewności prawa
 31. Wzory uchwał dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami
 32. Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym
 33. Wzory dokumentów ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające
 34. Wzory dokumentów dla biur rachunkowych
 35. Wyrok sądu I instancji w polskim procesie karnym
 36. Wymuszone zaginięcia w Europie
 37. Wykonuję zawód lekarz Lekarz dentysta Komentarz do ustawy Kodeks etyki lekarskiej
 38. Wycinka drzew i krzewów Procedura administracyjna z płytą CD
 39. Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej
 40. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
 41. Współczesne wyzwania państwa i prawa
 42. Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologi
 43. Współczesna polityka pieniężna
 44. Wsparcie prawne osób starszych
 45. Wolność równość morderstwo
 46. Wolność badań naukowych w świetle prawa międzynarodowego
 47. Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji
 48. Więźniarki polityczne z Bojanowa
 49. VAT w transakcjach międzynarodowych
 50. VAT w sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych
 51. VAT w samorządach
 52. VAT Komentarz 2017
 53. Vat 2017 Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów
 54. VAT 2017 Komentarz
 55. VAT 2017 Komentarz dla praktyków z suplementem elektronicznym
 56. Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD
 57. Vademecum dokumentacji kadrowej 2017 + Vademecum dokumentacvji kadrowej 2017 cz.2
 58. Vademecum dokumentacji instytucji kultury
 59. Usucapio
 60. Ustrój sądów powszechnych
 61. Ustawowe znamiona czynów zabronionych w części wojskowej kodeksu karnego w tabelach
 62. Ustawa Za życiem oraz inne zmiany w pomocy społecznej 2017
 63. Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa-aspekt konstytuc
 64. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz z płytą CD
 65. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
 66. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie śro
 67. Ustawa o rewitalizacji Komentarz
 68. Ustawa o Policji 17/07
 69. Ustawa o podatku od towarów i usług Komentarz
 70. Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych Komentarz
 71. Ustawa o lasach. Komentarz
 72. Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Komentarz
 73. Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet
 74. Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku. Zbiór studiów
 75. Urlopy wypoczynkowe
 76. Unormowania compliance w korporacjach
 77. Umowy z rodziną Jak rozliczać podatki
 78. Umowa o dofinansowanie unijne
 79. Uczestnik postępowania nieprocesowego Zagadnienia konstrukcyjne
 80. Uchwały właścicieli lokali Studium prawne
 81. UCHWAŁY REGULAMINY I PROCEDURY SZKOLNE KOMPENDIUM PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO PO ZMIANACH OD 1 WRZEŚNIA 2017 R.
 82. Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 83. The Metaphorical Engine of Legal Reasoning and Legal Interpretation
 84. The House of the Dead
 85. The Holocaust
 86. The European Court of Human Rights
 87. The Constitutional Right to Freedom of Speech in Post-Soviet Space
 88. The Architecture of the European Financial Market: Legal Foundations
 89. Testy dla kandydatów na studia humanistyczne i prawnicze 3
 90. Terminowe umowy o pracę
 91. Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej
 92. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego na obszarze województwa podkarpackiego
 93. Tendencje rozwojowe prawa adminstracyjnego
 94. Technologia w ochronie penitencjarnej
 95. Technika i taktyka jazdy samochodem
 96. Technika 4-6 Podręcznik Część komunikacyjna
 97. Tax avoidance and rationality of law
 98. Tarykator mandatów i punktw karnych
 99. Taryfikator opłat sądowych i administracyjnych
 100. Tachografy cyfrowe Wpisy manualne karty kierowców 35 wskazówek jak unikać błędów
 1. Świadczenia wychowawcze + CD
 2. Świadczenia na rzecz pracowników
 3. Środki zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego
 4. Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu karnego z lutego 2015 r
 5. Śladami prawodawcy faktycznego
 6. Szkoła w zreformowanym systemie edukacji
 7. Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym
 8. Szkody osobowe z OC komunikacyjnego
 9. Szkody na zdrowiu i życiu
 10. Szczególne formy spółek
 11. System prawa pracy Tom 2 Indywidualne prawo pracy Część ogólna
 12. System Prawa Karnego Tom 3 Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności
 13. System Prawa Administracyjnego Procesowego Tom 1 Zagadnienia ogólne
 14. Systemy równoważnego czasu pracy w kodeksie pracy
 15. Studia Iuridica nr 67 -
 16. Studia Iuridica nr 66 -
 17. Studia Iuridica 68
 18. Stosunki dobrosąsiedzkie w rolnictwie. Czyli czego nie wolno sąsiadowi
 19. Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym
 20. Steuergesetze Ustawy podatkowe
 21. Status ustrojowy polskich służb specjalnych po 1989 roku
 22. Status prawny i dynamika porządku prawnego
 23. Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym
 24. Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym
 25. Sprawiedliwość i prawomocność
 26. Spółka komandytowa
 27. Spółka celowa
 28. Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazusy
 29. Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
 30. Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy
 31. Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku
 32. Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej
 33. Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycznych
 34. Służebność przesyłu w praktyce na przykładzie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
 35. SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 36. Skutki braku zachowania formy szczególnej oświadczenia woli
 37. Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz
 38. Sejmowa kontrola działalności rządu z perspektywy prawnoustrojowej i praktyki politycznej
 39. Sąd zaangażowany społecznie pożądany kierunek zmian
 40. Sąd polubowny arbitrażowy Komentarz do części piątej Kodeksu postępowania cywilnego
 41. Sąd Honorowy dla Generałów w Wojsku Polskim w latach 1918-1947
 42. Sądy Przysięgłych w II Rzeczypospolitej w Praktyce Sądu Okręgowego w Krakowie
 43. Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej
 44. Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej
 45. Samorządy w Radzie Europy
 46. Samochód w firmie VAT PIT/CIT UoR Praktyczne wskazówki + Informator księgowego 2017
 47. Rzymskie prawo prywatne Kompendium
 48. Rzeczoznawca majątkowy.
 49. Rozprawy z prawa prywatnego
 50. Rozprawy i studia z prawa prywatnego międzynarodowego
 51. Rozporządzenie UE 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu. Komentarz
 52. Rozliczenia związane ze spadkiem
 53. Rozliczanie podatku u źródła
 54. Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce i Niemczech
 55. Road Accident Victim Transboundary Protection System
 56. Rewolucja w emeryturach
 57. Rewolucja w emeryturach Część 2
 58. Restitution of Cultural Propoerty: A Hard Case
 59. Resortowe togi
 60. Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG Komentarz
 61. Reforma oświaty
 62. Reforma oświaty
 63. Reforma ochrony danych osobowych Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o och
 64. Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty
 65. Rada ministrów jako organ inicjujący postępowanie ustawodawcze
 66. Psychologia sądowa dla prawników
 67. Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI-XVIII w
 68. Przesłuchanie jako czynność dowodowa
 69. Przemoc rodzinna
 70. Przekształcanie szkół w związku z reformą. Zasady przekazywania dokumentów
 71. Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty + Rada rodziców w świetle r
 72. Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty
 73. Prywatna ochrona bezpieczeństwa
 74. Proces karny
 75. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów
 76. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
 77. Problemy bezpieczeństwa w wybranch państwach
 78. PREAMBUŁA PRAWA AD PERPETUAM REI MEMORIAM
 79. Prawo zamówień publicznych 2017 Rozporządzenia z komentarzem + Prawo zamówień publicznych 2017 Komentarz
 80. Prawo zamówień publicznych 2017. Rozporządzenia z komentarzem
 81. Prawo w turystyce i hotelarstwie
 82. Prawo włsności przemysłowej
 83. Prawo własności przemysłowej System Prawa Prywatnego Tom 14 B
 84. Prawo urzędnicze
 85. Prawo upadłościowe Komentarz
 86. Prawo upadłościowe Komentarz
 87. Prawo Unii Europejskiej Twoje Prawo
 88. Prawo spółek handlowych
 89. Prawo samorządu radcowskiego
 90. Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991
 91. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka, orzecz w2
 92. Prawo rodzina praca
 93. Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegl
 94. Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz
 95. Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9
 96. Prawo prasowe Postępowania sądowe w sprawach prasowych
 97. Prawo pracy w5
 98. Prawo podatkowe Podręcznik
 99. Prawo pocztowe Komentarz
 100. Prawo patentowe
 1. Prawo papierów wartościowych
 2. Prawo o ustroju sądów powszechnych Komentarz
 3. Prawo o prokuraturze Komentarz
 4. Prawo o postępowaniu przed sądami administr w5
 5. Prawo oświatowe Komentarz
 6. Prawo ochrony pracy
 7. PRAWO NIERUCHOMOŚCI ORAZ USTAWY TOWARZYSZĄCE WYD. 15
 8. Prawo międzynarodowe publiczne Studia
 9. Prawo medyczne w przypadkach Część 2
 10. Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Komentarz
 11. Prawo kontraktów
 12. Prawo konstytucyjne wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego
 13. Prawo karne wykonawcze
 14. Prawo karne Skrypty
 15. Prawo karne materialne Kazusy dla aplikantów
 16. Prawo karne materialne część szczególna
 17. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna
 18. Prawo jednostki do sądu europejskiego
 19. Prawo i postępowanie administrac w pigułce w5
 20. Prawo i literatura Szkice drugie
 21. Prawo handlowe Zbiór przepisów 2017
 22. Prawo gospodarcze i spółek
 23. Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe
 24. Prawo Europejskie Zbiór przepisów
 25. Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC
 26. Prawo dla pielęgniarek
 27. Prawo autorskie System Prawa Prywatnego Tom 13
 28. Prawo administracyjne materialne Tom 7
 29. Prawo administracyjne materialne Pytania Kazusy Tablice Testy
 30. Prawnokarna ochrona znaków towarowych
 31. Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych
 32. Prawa Platon
 33. Prawa i obowiązki małżonków
 34. Pragmatyka komunikacji urząd Obywatel
 35. Pracownicy tymczasowi
 36. Pracownicy tymczasowi Zatrudnianie po zmianach przepisów od 1 czerwca 2017
 37. Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy
 38. Pożydowskie Figury Zagłady w twórczości J.Ficowskiego i Władysława Strzemińskiego
 39. Pozwolenie zintegrowane. Procedura uzyskania krok po kroku
 40. Poza wspólnotą pamięci
 41. Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz
 42. Powoływanie sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich
 43. Powiatowe programy prewencyjne Pomiar skuteczności i efektywności
 44. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r.
 45. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017 + Czas pracy 2017
 46. Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 roku
 47. Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym
 48. POSTĘPOWANIE CYWILNE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI
 49. Postępowanie cywilne w dobie przemian
 50. Postępowanie cywilne Podręczniki
 51. Postępowanie cywilne, Last Minute
 52. Postępowanie cywilne Kompedium /wyd16/Skrypty
 53. Postępowanie administracyjne po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach
 54. Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym
 55. Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
 56. Pomniki prawa na przestrzeni wieków
 57. Polskie prawo karne Część ogólna
 58. Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 styczeń
 59. Polska myśl prawnokarna
 60. Polish Tax System Business Opportunities and Challenges
 61. Podstawy prawa Skrypty w4
 62. Podróże służbowe
 63. Podręcznik kandydata i zawodowego kierowcy C i D
 64. Podatki 2017. Praktyczny komentarz do zmian
 65. Podatek dochodowy odroczony w procesie rewizji sprawozdania finansowego
 66. Płaczę z tymi, którzy nie płaczą
 67. Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego z objaśnieniami i płytą CD
 68. Pisma, pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami +CD
 69. PIP i ZUS Kontrole u pracodawcy.Wzory pism z komentarzem
 70. Pięć lat kacetu
 71. Pełnomocnictwo podatkowe w praktyce
 72. Orzecznictwo w sprawach podatkowych
 73. Organy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej
 74. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)
 75. Opodatkowanie usług niematerialnych
 76. Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym
 77. Opłata skarbowa. Komentarz
 78. Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich
 79. Okręgowe sądy ubezpieczeń społecznych
 80. Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych
 81. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy
 82. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu udzielonego przedsiębio
 83. Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej
 84. Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku
 85. Odpowiedzialność biegłego rewidenta
 86. Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część 2
 87. Ochrona przyrody w systemach prawnych ochrony środowiska Polski, Czech i Słowacji
 88. Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym Tom 1
 89. Ochrona praw człowieka w Polsce Tom 4
 90. Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym
 91. Obszary specjalne w polskim materialnym prawie administracyjnym
 92. Obszary Natura 2000 w prawie polskim czeskim i słowackim
 93. Obrót nieruchomościami rolnymi oraz gospodarstwem rolnym w rodzinie. Dzierżawa, darowizna, dziedziczenie
 94. Obrońcy
 95. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP- praktyczny poradnik
 96. Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej
 97. Nowe emerytury Obowiązki pracodawcy od 1 października 2017 r.
 98. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego
 99. Normy czasu pracy kierowcy według rozporządzenia (WE) 561/2006. 55 praktycznych wskazówek, jak unikać najczęściej popełnianych błędów
 100. Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa
No-cache: 0,6568 s. (app-okazje-1_0.1)