Wszystkie książki o prawie

 1. Zwolnienienia grupowe - obowiązki pracodawcy
 2. Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018
 3. ZFŚS 2018 Komentarz
 4. Zatrudnianie cudzoziemców. Zmiany 2018
 5. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - m.in. z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy
 6. Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r.
 7. Zasady sporządzania dokumentów księgowych w JSFP Przykłady wzorów z praktycznym komentarzem
 8. Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi
 9. Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej
 10. Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym
 11. Wzory zapisów w umowach zlecenia
 12. Wzory umów i pism. Wydanie polsko - rosyjskie. Tom 12
 13. Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości
 14. Wzorcowa dokumentacja haccp gastronomia
 15. Wynagrodzenia w oświacie 2018 + Płyta CD
 16. Wycena małego przedsiębiorstwa
 17. Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia i materiały
 18. Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych
 19. Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej
 20. Wpływ instytucji prawnych rynku kapitałowego na efektywność Spółek Skarbu Państwa
 21. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE
 22. VAT 2018
 23. Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
 24. Vademecum ABI. Część II Przygotowanie do roli Inspektora Ochrony Danych
 25. Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego
 26. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
 27. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz
 28. Ustawa o rolnictwie ekologicznym. Komentarz
 29. Ustawa o rachunkowości
 30. Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz
 31. Ustawa o Policji
 32. Ustawa o lasach. Komentarz
 33. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz
 34. Ustawa o finansach publicznych
 35. Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 36. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach z komentarzem
 37. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz
 38. Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku. Zbiór studiów
 39. Unormowania compliance w korporacjach
 40. Umowy z rodziną. Jak rozliczać podatki
 41. Umowy zlecenia, Umowy o dzieło 2018
 42. Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2017. Rewolucja w rozliczeniach. Kalendarz kadrowo-płacowy 2017
 43. Ubezpieczenia społeczne. Świadczenia ZUS. Zasiłki, emerytury, renty
 44. Tłumaczenie poświadczone
 45. The Case of Crimea s Annexation Under International Law
 46. Tendencje rozwojowe prawa adminstracyjnego
 47. Technologia w ochronie penitencjarnej
 48. Taryfikator opłat sądowych i administracyjnych
 49. Taryfikator mandatów i punktów karnych
 50. Tachografy cyfrowe. Wpisy manualne karty kierowców. 35 wskazówek jak unikać błędów
 51. Świadectwo pracy 2018. Wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy
 52. Świadczenie wychowawcze + płyta CD
 53. Świadczenia z pomocy społecznej Postępowanie administracyjne
 54. Świadczenia rodzinne. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce
 55. Świadczenia na rzecz pracowników - Podatki, ZUS, Ewidencja
 56. Środki zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego
 57. Środki trwałe dokumentowanie ewidencja i inwentaryzacja Część 1
 58. Szybciej, wyżej, dalej
 59. Sztuka dyplomacji i komunikacji w świecie wielokulturowym
 60. Stosunek zatrudnienia osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej
 61. Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego
 62. Status prawny i dynamika porządku prawnego
 63. Sprowadzanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przestępstwa i wykroczenia
 64. Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa - w kierunku integracji
 65. Sprawozdawczość budżetowa 2018
 66. SPP Tom 6 Prawo zobowiązań część ogólna. System Prawa Prywatnego
 67. Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus
 68. Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 r. - komentarz do zmian - ujednolicony tekst ustawy
 69. Składki ZUS - jak zmniejszyć koszty
 70. Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo
 71. Sąd zaangażowany społecznie pożądany kierunek zmian
 72. Sądowa kontrola administracji publicznej w Europie
 73. Samochód w firmie
 74. Ryzyko walutowe. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 75. Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi
 76. Rozliczenia urlopów 2017
 77. Rozliczamy najem - przykłady wypełnione druki
 78. RODO - Przewodnik po kluczowych zmianach
 79. RODO dla księgowychi biur rachunkowych
 80. RODO dla kadrowych i HR
 81. Road Accident Victim Transboundary Protection System
 82. Remonstracja w prawie administracyjnym procesowym
 83. Rejestr temperatur w urządzeniach chłodniczych w sklepie spożywczym i hurtowni
 84. Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub...
 85. Rejestr konserwacji i napraw urządzeń i sprzętu chłodniczego
 86. Regulaminy i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa
 87. Reforma oświaty
 88. Rachunek kosztów księgowego i controllera
 89. Przyjazny PIT i PKPiR Najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz 100 najczęstszych problemów
 90. Przewodnik po urlopach pracowniczych
 91. Przeciw prawu tradycji i obyczajowi
 92. Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości
 93. Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudniania
 94. Protokół zwrotów
 95. Procedura zwrotów środków europejskich
 96. Problem dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem w procesie cywilnym
 97. Prawo zamówień publicznych
 98. Prawo zamówień publicznych. Komentarz
 99. Prawo zamówień publicznych 2017 Rozporządzenia z komentarzem + Prawo zamówień publicznych 2017 Komentarz
 100. Prawo w oświacie Część 1 Nauczycielskie prawo pracy
 101. Prawo własności intelektualnej
 102. Prawo wekslowe i czekowe
 103. Prawo upadłościowe i naprawcze
 104. Prawo Unii Europejskiej
 105. Prawo rzymskie publiczne
 106. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy
 107. Prawo prywatne międzynarodowe
 108. Prawo prasowe. Komentarz
 109. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 110. Prawo oświatowe. Komentarz
 111. Prawo ochrony środowiska
 112. Prawo nieruchmości
 113. Prawo kontraktów
 114. Prawo karne. Zarys problematyki
 115. Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach
 116. Prawo cywilne w zarządzaniu i działalności gospodarczej
 117. Prawo budowlane
 118. Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne
 119. Prawo autorskie Wzory umów z komentarzem
 120. Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
 121. Prawa społeczne pracownika a prawa pracodawcy-przedsiębiorcy na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
 122. Praktyczne aspekty współdziałania terenowych organów administracji wojskowej i administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych
 123. Pracownik administracyjno-biurowy Organizacja pracy zagrożenia i szkolenia bhp
 124. Pracownicy tymczasowi
 125. Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania
 126. Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich - zatrudnianie, opodatkowanie i ubezpieczenie
 127. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017 + Czas pracy 2017
 128. Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości
 129. Porównanie stanów prawnych KPK 2015-2018
 130. Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia prawne w VAT i akcyzie
 131. Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu
 132. Polskie prawo karne. Część ogólna
 133. Policjant na skrzyżowaniu. Kontrola drogowa
 134. Podręczny kodeks drogowy 2018
 135. Podatki część II VAT 2018 + CD
 136. Podatki 2017. Praktyczny komentarz do zmian
 137. PIT 2018 komentarz
 138. PIP i ZUS Kontrole u pracodawcy. Wzory pism z komentarzem
 139. Partycypacja w postępowaniu administracyjnym
 140. O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje
 141. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznychnr 21-22/2011
 142. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznychnr 21-22/2011
 143. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna + Zeszyt dodatkowy 6/2014
 144. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 1/2012
 145. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 1/2012
 146. Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2010
 147. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych 3/2013
 148. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych 3/2013
 149. Organy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej
 150. Organizacja poszukiwań ludzi zaginionych
 151. Ordynacja podatkowa
 152. Opodatkowanie usług niematerialnych
 153. Opodatkowanie transgranicznych spadków i darowizn
 154. Opłata skarbowa. Komentarz
 155. Odwrócona hipoteka jako nowa usługa na rynku finansowym
 156. Odwrotne obciążenie w budownictwie
 157. Odwrotne obciążenie 2018
 158. Odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych
 159. Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne z perspektywy prawa Unii Europejskiej
 160. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu udzielonego przedsiębiorcy
 161. Odpowiedzialność karna menedżerów. Przewodnik po prawie
 162. Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku
 163. Ochrona własności intelektualnej i prawo prasowe
 164. Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego
 165. Ochrona przyrody i krajobrazu Kaszub
 166. Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 167. Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Tom 1
 168. Ochrona praw człowieka w Polsce. Tom 4
 169. Ochrona praw człowieka w Europie
 170. Ochrona praw człowieka w Afryce
 171. Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych
 172. Ochrona danych pracowników
 173. Ocena ryzyka zawodowego w bibliotekach
 174. Nowoczesny audyt wewnętrzny
 175. Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii Tom 2
 176. Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie praw człowieka Tom 1
 177. Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka Tom 4
 178. Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka Tom 3
 179. Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont - komentarz do zmian
 180. Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego - przegląd zmian
 181. Nowelizacja jako sposób zmiany prawa. Studium z teorii legislacji
 182. Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym
 183. Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Inspekcja Pracy - wyzwania przyszłości
 184. Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
 185. Najważniejsze orzeczenia i interpretacje podatkowe 2017 roku
 186. Najnowsze zmiany w VAT w praktyce Wyjaśnienia ekspertów + Informator księgowego 2017
 187. Najnowsze zmiany w VAT w praktyce. Wyjaśnienia ekspertów
 188. Najem lokali użytkowych. Wzory umów, dokumentów i pism procesowych
 189. Monitorowanie przewozów towarów - sprostaj nowym obowiązkom
 190. Miscellanea Iuridica aktualne problemy prawa europejskiego i międzynarodowego
 191. Międzynarodowe oblicza terroryzmu
 192. Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń
 193. Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych
 194. MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy
 195. Medycyna pracy. Profilaktyka i orzecznictwo
 196. Mandatownik Straży Miejskiej
 197. Logika
 198. Leksykon prawa medycznego
 199. Leksykon kadrowego
 200. Leasing w ujęciu podatkowym bilansowym oraz prawnym
 201. Labour Law and Social Rights in Europe
 202. Księgowania 2018 wg znowelizowanych regulacji uor, MSSF/MSR oraz podatkowych
 203. Królowie Życia
 204. Krajowe Standardy Rachunkowości
 205. Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz
 206. Krajowa Administracja Skarbowa 2018
 207. KPA komentarz
 208. Koszty uzyskania przychodów w CIT - co jest, a co nie jest kosztem. Przykłady, komentarze, interpret
 209. Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
 210. Kontrola celno-skarbowa. Komentarz
 211. Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych (na przykładzie nieruchomości PKP)
 212. Kompetencje regulacyjne Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zarządzaniu ryzykiem systemowym -...
 213. Kodeks wykroczeń
 214. Kodeks wyborczy
 215. Kodeks spółek handlowych z komentarzem Wydanie z CD
 216. Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące
 217. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II
 218. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 219. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
 220. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2017
 221. Kodeks pracy
 222. Kodeks pracy 2018. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian
 223. Kodeks postępowania karnego
 224. Kodeks postępowania cywilnego
 225. Kodeks postępowania administracyjnego
 226. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do zmian
 227. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków
 228. Kodeks postępowania administracyjnego 2018
 229. Kodeks karny
 230. Kodeks karny
 231. Kodeks karny wykonawczy
 232. Kodeks karny. Przepisy
 233. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Edycja Prokuratorska
 234. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego 2017
 235. Kodeks drogowy
 236. Kodeks drogowy. Zmiany w przepisach, część 2
 237. Kodeks drogowy. Zmiany w przepisach, część 1
 238. Kodeks cywilny
 239. Kodeks cywilny
 240. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki
 241. Kodeks cywilny 2018
 242. Kary pieniężne w świetle ustawy o drogach publicznych po nowelizacji KPA + płyta CD
 243. Karta Nauczyciela. Komentarz
 244. Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR)
 245. Jak rozliczać pracowników delegowanych do krajów Unii Europejskiej
 246. Jak inwestować w nieruchomości. Kompendium inwestora
 247. Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego
 248. Inwentaryzacja w praktyce
 249. Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
 250. Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko
 251. Instrumenty finansowe w spółkach
 252. Informator kadrowego 2017
 253. InfoKalendarz kadrowo-księgowy 2018
 254. Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy
 255. HACCP i wzorcowa dokumentacja GHP/GMP w szkołach
 256. Gospodarowanie nieruchomościami w gminie. Kluczowe problemy prawne
 257. Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej
 258. Fundusz świadczeń socjalnych
 259. Fundusz sołecki. Przepisy prawne i zasady wdrożenia
 260. Ewidencja przebiegu pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do celów działalności gospodarczej
 261. Elementy prawa. Podręcznik z ćwiczeniami
 262. Elektronizacja zamówień publicznych 2018
 263. Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków
 264. Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim i niemieckim
 265. Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym) -...
 266. Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy
 267. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne
 268. Dziennik kontroli bhp i ppoż.
 269. Dyskryminacja w zatrudnieniu
 270. Dokument wewnętrzny jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji
 271. Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy zakłady żywienia...
 272. Dokumentacja pracownicza w firmie
 273. Dokumentacja medyczna w praktyce
 274. Dokumentacja kadrowa
 275. Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych
 276. Dobra doczesne Kościoła. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 277. Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes. Die Verunstaltung der Erinnerung an die internationalen Verbrechen im öffentlichen Diskurs.
 278. Determinanty regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 1995-2013
 279. Dekoncentracja wewnętrzna w prawie administracyjnym
 280. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 281. Creation and enforcement of financial market law in the light of the economisation of law
 282. CIT 2018
 283. CIT 2018 komentarz
 284. Charakter prawny spółki cywilnej na tle historycznym i prawnoporównawczym
 285. Ceny transferowe Dokumentacja w 2018 r.
 286. Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego
 287. Bezpieczeństwo żywności. dokumentacja identyfikacji dostawców
 288. Bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO
 289. Aspekty karne dzialalności medialnej
 290. Aplikacje prawnicze. Testy i komentarze
 291. Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi, tabele
 292. Amortyzacja i środki trwałe w praktyce
 293. Akta dochodzenia w sprawie wypadku przy pracy
 294. Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej
 295. Administracyjne kary pieniężne
 296. ABC ochrony danych osobowych w bibliotece
 297. Zatrudnianie kierowców 2018 Umowy badania lekarskie i szkolenia dokumentacja
 298. Zasiłki 2018 Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja
 299. Zagadnienia prawa medycznego
 300. Wpływ tymczasowego aresztowania na stosunek pracy pracownika
^
No-cache: 0,567 s. (app-okazje-2_9.1)