Wszystkie książki o prawie

 1. Zwolnienienia grupowe - obowiązki pracodawcy
 2. Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018
 3. ZFŚS 2018 Komentarz
 4. Zatrudnianie cudzoziemców. Zmiany 2018
 5. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - m.in. z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy
 6. Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r.
 7. Zasady sporządzania dokumentów księgowych w JSFP Przykłady wzorów z praktycznym komentarzem
 8. Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi
 9. Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej
 10. Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym
 11. Wzory zapisów w umowach zlecenia
 12. Wzory umów i pism. Wydanie polsko - rosyjskie. Tom 12
 13. Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości
 14. Wzorcowa dokumentacja haccp gastronomia
 15. Wynagrodzenia w oświacie 2018 + Płyta CD
 16. Wycena małego przedsiębiorstwa
 17. Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia i materiały
 18. Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych
 19. Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej
 20. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE
 21. VAT 2018
 22. Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
 23. Vademecum ABI. Część II Przygotowanie do roli Inspektora Ochrony Danych
 24. Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego
 25. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
 26. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz
 27. Ustawa o rachunkowości
 28. Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz
 29. Ustawa o Policji
 30. Ustawa o lasach. Komentarz
 31. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz
 32. Ustawa o finansach publicznych
 33. Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 34. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach z komentarzem
 35. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz
 36. Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku. Zbiór studiów
 37. Unormowania compliance w korporacjach
 38. Umowy z rodziną. Jak rozliczać podatki
 39. Umowy zlecenia, Umowy o dzieło 2018
 40. Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2017. Rewolucja w rozliczeniach. Kalendarz kadrowo-płacowy 2017
 41. Ubezpieczenia społeczne. Świadczenia ZUS. Zasiłki, emerytury, renty
 42. Tłumaczenie poświadczone
 43. The Case of Crimea s Annexation Under International Law
 44. Tendencje rozwojowe prawa adminstracyjnego
 45. Technologia w ochronie penitencjarnej
 46. Taryfikator opłat sądowych i administracyjnych
 47. Taryfikator mandatów i punktów karnych
 48. Tachografy cyfrowe. Wpisy manualne karty kierowców. 35 wskazówek jak unikać błędów
 49. Świadectwo pracy 2018. Wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy
 50. Świadczenie wychowawcze + płyta CD
 51. Świadczenia z pomocy społecznej Postępowanie administracyjne
 52. Świadczenia rodzinne. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce
 53. Świadczenia na rzecz pracowników - Podatki, ZUS, Ewidencja
 54. Środki zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego
 55. Środki trwałe dokumentowanie ewidencja i inwentaryzacja Część 1
 56. Szybciej, wyżej, dalej
 57. Sztuka dyplomacji i komunikacji w świecie wielokulturowym
 58. Stosunek zatrudnienia osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej
 59. Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego
 60. Status prawny i dynamika porządku prawnego
 61. Sprowadzanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przestępstwa i wykroczenia
 62. Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa - w kierunku integracji
 63. Sprawozdawczość budżetowa 2018
 64. SPP Tom 6 Prawo zobowiązań część ogólna. System Prawa Prywatnego
 65. Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus
 66. Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 r. - komentarz do zmian - ujednolicony tekst ustawy
 67. Składki ZUS - jak zmniejszyć koszty
 68. Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo
 69. Sąd zaangażowany społecznie pożądany kierunek zmian
 70. Sądowa kontrola administracji publicznej w Europie
 71. Samochód w firmie
 72. Ryzyko walutowe. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 73. Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi
 74. Rozliczenia urlopów 2017
 75. Rozliczamy najem - przykłady wypełnione druki
 76. RODO - Przewodnik po kluczowych zmianach
 77. RODO dla księgowychi biur rachunkowych
 78. RODO dla kadrowych i HR
 79. Road Accident Victim Transboundary Protection System
 80. Rewolucja w emeryturach. Ile można dorobić, część 2
 81. Remonstracja w prawie administracyjnym procesowym
 82. Rejestr temperatur w urządzeniach chłodniczych w sklepie spożywczym i hurtowni
 83. Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub...
 84. Rejestr konserwacji i napraw urządzeń i sprzętu chłodniczego
 85. Regulaminy i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa
 86. Reforma oświaty
 87. Rachunek kosztów księgowego i controllera
 88. Przyjazny PIT i PKPiR Najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz 100 najczęstszych problemów
 89. Przewodnik po urlopach pracowniczych
 90. Przeciw prawu tradycji i obyczajowi
 91. Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości
 92. Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudniania
 93. Protokół zwrotów
 94. Procedura zwrotów środków europejskich
 95. Prawo zamówień publicznych
 96. Prawo zamówień publicznych. Komentarz
 97. Prawo w oświacie Część 1 Nauczycielskie prawo pracy
 98. Prawo własności intelektualnej
 99. Prawo wekslowe i czekowe
 100. Prawo upadłościowe i naprawcze
 101. Prawo Unii Europejskiej
 102. Prawo rzymskie publiczne
 103. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy
 104. Prawo prywatne międzynarodowe
 105. Prawo prasowe. Komentarz
 106. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 107. Prawo oświatowe. Komentarz
 108. Prawo ochrony środowiska
 109. Prawo nieruchmości
 110. Prawo kontraktów
 111. Prawo karne. Zarys problematyki
 112. Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach
 113. Prawo cywilne w zarządzaniu i działalności gospodarczej
 114. Prawo budowlane
 115. Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne
 116. Prawo autorskie Wzory umów z komentarzem
 117. Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
 118. Prawa społeczne pracownika a prawa pracodawcy-przedsiębiorcy na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
 119. Praktyczne aspekty współdziałania terenowych organów administracji wojskowej i administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych
 120. Pracownik administracyjno-biurowy Organizacja pracy zagrożenia i szkolenia bhp
 121. Pracownicy tymczasowi
 122. Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania
 123. Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich - zatrudnianie, opodatkowanie i ubezpieczenie
 124. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017 + Czas pracy 2017
 125. Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości
 126. Porównanie stanów prawnych KPK 2015-2018
 127. Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia prawne w VAT i akcyzie
 128. Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu
 129. Polskie prawo karne. Część ogólna
 130. Podręczny kodeks drogowy 2018
 131. Podatki część II VAT 2018 + CD
 132. Podatki 2017. Praktyczny komentarz do zmian
 133. PIT 2018 komentarz
 134. PIP i ZUS Kontrole u pracodawcy. Wzory pism z komentarzem
 135. Partycypacja w postępowaniu administracyjnym
 136. O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje
 137. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznychnr 21-22/2011
 138. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznychnr 21-22/2011
 139. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna + Zeszyt dodatkowy 6/2014
 140. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 1/2012
 141. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 1/2012
 142. Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2010
 143. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych 3/2013
 144. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych 3/2013
 145. Organy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej
 146. Organizacja poszukiwań ludzi zaginionych
 147. Ordynacja podatkowa
 148. Ordynacja podatkowa
 149. Opodatkowanie usług niematerialnych
 150. Opodatkowanie transgranicznych spadków i darowizn
 151. Opłata skarbowa. Komentarz
 152. Odwrócona hipoteka jako nowa usługa na rynku finansowym
 153. Odwrotne obciążenie w budownictwie
 154. Odwrotne obciążenie 2018
 155. Odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych
 156. Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne z perspektywy prawa Unii Europejskiej
 157. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu udzielonego przedsiębiorcy
 158. Odpowiedzialność karna menedżerów. Przewodnik po prawie
 159. Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku
 160. Ochrona własności intelektualnej i prawo prasowe
 161. Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego
 162. Ochrona przyrody i krajobrazu Kaszub
 163. Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 164. Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Tom 1
 165. Ochrona praw człowieka w Europie
 166. Ochrona praw człowieka w Afryce
 167. Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych
 168. Ochrona danych pracowników
 169. Ocena ryzyka zawodowego w bibliotekach
 170. Nowoczesny audyt wewnętrzny
 171. Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii Tom 2
 172. Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie praw człowieka Tom 1
 173. Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka Tom 4
 174. Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka Tom 3
 175. Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont - komentarz do zmian
 176. Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego - przegląd zmian
 177. Nowelizacja jako sposób zmiany prawa. Studium z teorii legislacji
 178. Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym
 179. Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Inspekcja Pracy - wyzwania przyszłości
 180. Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
 181. Najważniejsze orzeczenia i interpretacje podatkowe 2017 roku
 182. Najnowsze zmiany w VAT w praktyce Wyjaśnienia ekspertów + Informator księgowego 2017
 183. Najnowsze zmiany w VAT w praktyce. Wyjaśnienia ekspertów
 184. Najem lokali użytkowych. Wzory umów, dokumentów i pism procesowych
 185. Monitorowanie przewozów towarów - sprostaj nowym obowiązkom
 186. Miscellanea Iuridica aktualne problemy prawa europejskiego i międzynarodowego
 187. Międzynarodowe oblicza terroryzmu
 188. Metody wyceny przedsiębiorstw
 189. Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń
 190. Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych
 191. MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy
 192. Medycyna pracy. Profilaktyka i orzecznictwo
 193. Mandatownik Straży Miejskiej
 194. Logika
 195. Leksykon prawa medycznego
 196. Leksykon kadrowego
 197. Leasing w ujęciu podatkowym bilansowym oraz prawnym
 198. Labour Law and Social Rights in Europe
 199. Księgowania 2018 wg znowelizowanych regulacji uor, MSSF/MSR oraz podatkowych
 200. Królowie Życia
 201. Krajowe Standardy Rachunkowości
 202. Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz
 203. Krajowa Administracja Skarbowa 2018
 204. KPA komentarz
 205. Koszty uzyskania przychodów w CIT - co jest, a co nie jest kosztem. Przykłady, komentarze, interpret
 206. Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
 207. Kontrola celno-skarbowa. Komentarz
 208. Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych (na przykładzie nieruchomości PKP)
 209. Kompetencje regulacyjne Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zarządzaniu ryzykiem systemowym -...
 210. Kodeks wykroczeń
 211. Kodeks wyborczy
 212. Kodeks spółek handlowych z komentarzem Wydanie z CD
 213. Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące
 214. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II
 215. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 216. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
 217. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2017
 218. Kodeks pracy
 219. Kodeks pracy 2018. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian
 220. Kodeks postępowania karnego
 221. Kodeks postępowania cywilnego
 222. Kodeks postępowania administracyjnego
 223. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do zmian
 224. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków
 225. Kodeks postępowania administracyjnego 2018
 226. Kodeks karny
 227. Kodeks karny
 228. Kodeks karny wykonawczy
 229. Kodeks karny. Przepisy
 230. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego 2017
 231. Kodeks drogowy
 232. Kodeks drogowy. Zmiany w przepisach, część 2
 233. Kodeks drogowy. Zmiany w przepisach, część 1
 234. Kodeks cywilny
 235. Kodeks cywilny
 236. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki
 237. Kodeks cywilny 2018
 238. Kary pieniężne w świetle ustawy o drogach publicznych po nowelizacji KPA + płyta CD
 239. Karta Nauczyciela. Komentarz
 240. Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR)
 241. Jak inwestować w nieruchomości. Kompendium inwestora
 242. Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego
 243. Inwentaryzacja w praktyce
 244. Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
 245. Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko
 246. Instrumenty finansowe w spółkach
 247. Informator kadrowego 2017
 248. InfoKalendarz kadrowo-księgowy 2018
 249. Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy
 250. HACCP i wzorcowa dokumentacja GHP/GMP w szkołach
 251. Gospodarowanie nieruchomościami w gminie. Kluczowe problemy prawne
 252. Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej
 253. Fundusz świadczeń socjalnych
 254. Fundusz sołecki. Przepisy prawne i zasady wdrożenia
 255. Ewidencja przebiegu pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do celów działalności gospodarczej
 256. Elementy prawa. Podręcznik z ćwiczeniami
 257. Elektronizacja zamówień publicznych 2018
 258. Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków
 259. Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim i niemieckim
 260. Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym) -...
 261. Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy
 262. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne
 263. Dziennik kontroli bhp i ppoż.
 264. Dyskryminacja w zatrudnieniu
 265. Dokument wewnętrzny jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji
 266. Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy zakłady żywienia...
 267. Dokumentacja pracownicza w firmie
 268. Dokumentacja kadrowa
 269. Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych
 270. Dobra doczesne Kościoła. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 271. Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes. Die Verunstaltung der Erinnerung an die internationalen Verbrechen im öffentlichen Diskurs.
 272. Determinanty regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 1995-2013
 273. Dekoncentracja wewnętrzna w prawie administracyjnym
 274. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 275. Creation and enforcement of financial market law in the light of the economisation of law
 276. CIT 2018
 277. CIT 2018 komentarz
 278. Charakter prawny spółki cywilnej na tle historycznym i prawnoporównawczym
 279. Ceny transferowe Dokumentacja w 2018 r.
 280. Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego
 281. Bezpieczeństwo żywności. dokumentacja identyfikacji dostawców
 282. Bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO
 283. Aspekty karne dzialalności medialnej
 284. Aplikacje prawnicze. Testy i komentarze
 285. Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi, tabele
 286. Amortyzacja i środki trwałe w praktyce
 287. Akta dochodzenia w sprawie wypadku przy pracy
 288. Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej
 289. Administracyjne kary pieniężne
 290. 50 Business Classics
 291. Zatrudnianie kierowców 2018 Umowy badania lekarskie i szkolenia dokumentacja
 292. Zasiłki 2018 Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja
 293. Zagadnienia prawa medycznego
 294. Wpływ tymczasowego aresztowania na stosunek pracy pracownika
 295. Wpływ statusu funkcjonariusza pożarnictwa na zakres jego ochrony i odpowiedzialności karnej
 296. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
 297. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz
 298. Ustawa o grach hazardowych Komentarz
 299. Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych + płyta CD
 300. Ubezpieczenia
^
No-cache: 0,7757 s. (app-okazje-3_9.1)