Wszystkie książki o prawie

 1. Umowy w obrocie gospodarczym
 2. Kodeks karny Część szczególna Tom 2
 3. Prawo pracy w praktyce
 4. Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji
 5. Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych
 6. Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz
 7. Zdrowie publiczne
 8. Pomoc społeczna Komentarz
 9. Akta karne dla aplikantów
 10. Zatrudnianie kierowców 2018 Umowy badania lekarskie i szkolenia dokumentacja
 11. Zasiłki 2018 Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja
 12. Zagadnienia prawa medycznego
 13. Wpływ tymczasowego aresztowania na stosunek pracy pracownika
 14. Wpływ statusu funkcjonariusza pożarnictwa na zakres jego ochrony i odpowiedzialności karnej
 15. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
 16. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz
 17. Ustawa o grach hazardowych Komentarz
 18. Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych + płyta CD
 19. Ubezpieczenia
 20. Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych
 21. Świadczenia pracownicze
 22. Świadczenia pozapłacowe 2018
 23. Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji
 24. Spory teoretyczne w prawoznawstwie
 25. Składki 2018. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS
 26. Sędziowie i niewolnicy
 27. Sądowe postępowanie egzekucyjne
 28. Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018 Jak uniknąć błędów - praktyczne wskazó
 29. Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2017/2018
 30. Procedura budżetowa we współczesnym prawie konstytucyjnym
 31. Problemy teorii kryminalizacji
 32. Prawo rzymskie
 33. Prawo finansowe Finanse publiczne
 34. Podstawy bezpieczeństwa narodowego państwa
 35. Podatki 2017 Praktyczny komentarz do zmian + Informator księgowego 2017
 36. PIT 2018 komentarz do zmian
 37. Państwo w praktyce
 38. Opodatkowanie organizacji pozarządowych
 39. Opieka długoterminowa. Uwarunkowania medyczne i prawne
 40. Ochrona środowiska Zestaw nowelizujący nr 128/2013
 41. Ochrona granicy państwowej
 42. Nowe Prawo Wodne Przewodnik po zmianach przepisów
 43. Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym
 44. Naturalizm prawniczy Granice
 45. Konstytucja w państwie demokratycznym
 46. Koncepcja organu administracji niezespolonej jako terenowego organu administracji rządowej
 47. Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny 2018 r.
 48. Kodeks pracy Komentarz
 49. Kodeks Pracy 2018 Praktyczny komentarz z przykładami
 50. Kodeks postępowania cywilnego Komentarz
 51. Kodeks postępowania administracyjnego
 52. Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego
 53. Kadry i płace - ujęcie prawne i praktyczne
 54. JPK_VAT 2018 instrukcja wdrożenia
 55. Instrukcje VAT- 15 praktycznych procedur dla podatników
 56. Inspekcja pracy jako instytucja państwowego nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy
 57. Fundusz alimentacyjny Procedura postępowania
 58. Etyka adwokacka na egzamin. Tekst ustawy, komentarz, orzecznictwo
 59. E-składka jedno konto w ZUS od 2018 roku
 60. Emerytury 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października 2017
 61. Druki ZUS 2018 Zasady korekty wypełnione druki Vademecum płatnika
 62. Dokumentacja kadrowa w 2017 r.-jak ją prowadzić bez błędów
 63. Dokumentacja kadrowa Wzory dokumentów i wyjaśnienia
 64. Delegowanie pracowników. Nowe przepsiy
 65. Czynić postęp w prawie
 66. Czas Pracy w 2018 r.
 67. Czas pracy kierowców. Nowe przepisy
 68. Czas pracy 2018 Przepisy z praktycznym komentarzem
 69. CIT 2018 komentarz do zmian
 70. Cechą sprawiedliwości jest nie krzywdzić ludzi
 71. Budownictwo ogólne Podstawy projektowania i obliczania budynków
 72. Błędy medyczne odpowiedzialność prawna lekarza i placówki medycznej + CD Wzory dokumentów
 73. Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej
 74. Aktualne problemy budownictwa.
 75. Akta osobowe 2018 - jak uniknąć błędów
 76. ADR od A do Z nie tylko dla kierowców
 77. Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym
 78. Polskie interpretacje ustroju i prawa Trzeciej Rzeszy (1933-1989)
 79. Formalizacja i konwencjonalizacja jako instrumenty analizy czynności karnoprocesowych w prawie polskim
 80. Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych
 81. Źródła prawa w samorządzie terytorialnym
 82. Zbiór karny 2018 PLUS
 83. Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz
 84. Zasady w prawie administracyjnym Teoria praktyka orzecznictwo
 85. Zarys metodyki pracy kuratora sądowego
 86. Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce
 87. Wypowiedzenie stosunku pracy
 88. Wynagrodzenia pracowników samorządowych
 89. Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 90. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej
 91. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz
 92. Ustawa o podatku od spadków i darowizn Komentarz
 93. Ustawa o kontroli w administracji rządowej
 94. Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
 95. Systemy wyszukiwania informacji prawnej
 96. Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty
 97. Statut przedszkola po reformie oświaty
 98. Statut branżowej szkoły I stopnia i szkoły policealnej po reformie oświaty
 99. Stałe miejsce prowadzenia działalności w VAT a podmiotowość prawnopodatkowa
 100. Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz
 101. Rosyjski realizm prawny
 102. RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz
 103. Rekonstrukcja wypadków oraz innych zdarzeń drogowych
 104. Przestępczość kobiet
 105. Przekształcanie szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego
 106. Projekt Ameryka
 107. Prawo zamówień publicznych w praktyce
 108. Prawo wojskowe
 109. Prawo wobec kultury i sztuki
 110. Prawo pierwokupu nieruchomości
 111. Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
 112. Prawo cywilne Zarys części ogólnej
 113. Prawo cywilne Kazusy z rozwiązaniami
 114. Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy
 115. Prawo celne
 116. Prawne aspekty norm technicznych
 117. Pozakodeksowe umowy handlowe
 118. Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku
 119. Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym procesie karnym
 120. Podatki 2018
 121. Podatki 2018 z komentarzem Crido Taxand
 122. Państwo prawa to niezależne sądy
 123. O prawach człowieka Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego
 124. O niezawisłości sędziów i niezależności sądów w trudnych czasach
 125. Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy
 126. Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej zaskarżenie
 127. Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce
 128. Obniżenie wieku emerytalnego
 129. Nabory i konkursy w służbie publicznej
 130. Meritum Prawo Pracy 2018
 131. Meritum Podatki 2018
 132. Kryminalistyka
 133. Kredyt konsumencki
 134. Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia
 135. Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym
 136. Kodeks pracy Komentarz
 137. Kodeks cywilny Tom 2 Komentarz
 138. Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz
 139. Kodeks cywilny Komentarz Tom 3
 140. Kodeksowe umowy handlowe
 141. Islam Religia i prawo
 142. Granice naturalizacji prawa
 143. Fakultatywne działania administracji publicznej
 144. Experientia docet Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple
 145. Działania antyterrorystyczne Komentarz
 146. Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego
 147. Teorie integracji europejskiej
 148. Wilhelm Brasse Fotograf 3444 Auschwitz 1940-1945 + CD
 149. Zabójcy i mordercy
 150. Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa TSUE
 151. Żony dżihadystów
 152. Z problematyki źródeł prawa międzynarodowego
 153. Z problematyki wiktymologii
 154. Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego
 155. Zwalczanie przestępczości. Wybrane metody i narzędzia
 156. Zraniony duch i zagrożone ciało
 157. Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
 158. Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego
 159. Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego + CD
 160. Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2018
 161. Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych
 162. Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne
 163. ZFŚS 2017 Komentarz
 164. Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów
 165. Zbiór przepisów z obszaru kultury. Jak stosować w praktyce ustawę o działalności kulturalnej
 166. Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych 2017 z praktycznym komentarzem. Skuteczna ochrona w sporach z urzędem
 167. Zawód psychologa w ochronie zdrowia Reglamentacja prawnoadministracyjna
 168. Zatrudnianie pracowników Poradnik dla pracodawców
 169. Zasady klasyfikacji. 175 błędów w klasyfikacji
 170. Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim
 171. Zarządzanie marketingiem w kancelarii prawniczej
 172. Zarządzanie kompetencjami w sektorze publicznym
 173. Zapomniana zbrodnia
 174. Zamówienia publiczne w instytucjach kultury w2
 175. Zamówienia na usługi społeczne, Biblioteka zamówień publicznych
 176. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym
 177. Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup
 178. W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość. Programy korekcyjno-edukacyjne
 179. W poszukiwaniu pewności prawa
 180. Wzory uchwał dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami
 181. Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym
 182. Wzory dokumentów ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające
 183. Wzory dokumentów dla biur rachunkowych
 184. Wyrok sądu I instancji w polskim procesie karnym
 185. Wymuszone zaginięcia w Europie
 186. Wykonuję zawód lekarz Lekarz dentysta Komentarz do ustawy Kodeks etyki lekarskiej
 187. Wycinka drzew i krzewów Procedura administracyjna z płytą CD
 188. Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej
 189. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
 190. Współczesne wyzwania państwa i prawa
 191. Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologi
 192. Współczesna polityka pieniężna
 193. Wsparcie prawne osób starszych
 194. Wolność równość morderstwo
 195. Wolność badań naukowych w świetle prawa międzynarodowego
 196. Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji
 197. Więźniarki polityczne z Bojanowa
 198. VAT w transakcjach międzynarodowych
 199. VAT w sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych
 200. VAT w samorządach
 201. VAT Komentarz 2017
 202. Vat 2017 Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów
 203. VAT 2017 Komentarz
 204. VAT 2017 Komentarz dla praktyków z suplementem elektronicznym
 205. Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD
 206. Vademecum dokumentacji kadrowej 2017 + Vademecum dokumentacvji kadrowej 2017 cz.2
 207. Vademecum dokumentacji instytucji kultury
 208. The European Court of Human Rights
 209. Status prawny i dynamika porządku prawnego
 210. Prawo medyczne w przypadkach Część 2
 211. Nowe Prawo Wodne z uzasadnieniem rządowym
 212. Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
 213. Human being v Person
 214. Błąd medyczny i nieskuteczna zgoda na leczenie
 215. Aksjologia prawa administracyjnego Tom 1
 216. System prawa pracy
 217. Prawo samorządu terytorialnego
 218. Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące
 219. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe
 220. Kodeks pracy Komentarz
 221. Kodeks morski
 222. Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące
 223. Prawo Unii Europejskiej
 224. Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne
 225. Manipulacje w tachografie cyfrowym.. Wykrywanie, koszty, kary
 226. Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
 227. Last minute Prawo karne
 228. Kodeks pracy
 229. Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach
 230. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne
 231. Zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 232. Wykonanie wyroku sądu administracyjnego
 233. Wykładnia prawa Tradycja i perspektywy
 234. VAT Twoje prawo
 235. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz
 236. Ustawa o policji 1
 237. Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Komentarz
 238. Ustawa o kinematografii. Komentarz
 239. Ustawa o gospodarce komunalnej Komentarz
 240. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
 241. Świadectwo pracy na nowych zasadach oraz inne zmiany w prawie pracy w 2017 r
 242. Świadczenia rodzinne 500+ i Za życiem
 243. Środki karne Przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym
 244. System prawa żywnościowego
 245. System prawa pracy Tom 4
 246. Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2016/2016
 247. Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2016/2017
 248. Przestępstwa podatkowe
 249. Procedury bezpieczeństwa w Unii Europejskiej
 250. Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska
 251. Prawo zobowiązań - część ogólna
 252. Prawo zamówień publicznych Twoje prawo
 253. Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 A
 254. Prawo upadłościowe Twoje prawo
 255. Prawo spadkowe
 256. Prawo rynku kapitałowego
 257. Prawo podatkowe 2017 Przepisy
 258. Prawo o zgromadzeniach Komentarz
 259. Prawo medyczne w pigułce
 260. Prawo karne wykonawcze
 261. Prawo karne przyszłości
 262. Prawo Karne Przepisy 2017
 263. Prawo karne procesowe
 264. Prawo handlowe - spółki osobowe Skrypty
 265. Prawo handlowe Podręcznik
 266. Prawo gospodarcze Przepisy 2017
 267. Prawo Cywilne Przepisy 2017
 268. Prawo bankowe
 269. Prawo bankowe Ustawa o NBP Twoje Prawo
 270. Prawo administracyjne Przepisy 2017
 271. Prawna ochrona zdrowia pacjenta
 272. Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze społeczne i kulturalne
 273. Prawa konsumenta Komentarz
 274. Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 275. Postępowanie karne
 276. Podręczny kodeks drogowy 2017
 277. Podatki i opłaty samorządowe
 278. Orzecznictwo lekarskie dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-dentystycznych
 279. Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym
 280. Ordynacja podatkowa
 281. Ordynacja podatkowa 2017
 282. Ordynacja podatkowa 2017 Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów
 283. Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej
 284. Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe
 285. Legitymizacja władzy sądowniczej
 286. Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym
 287. Kontrola PIP w 2017 r - prawa i obowiązki
 288. Kodeks pracy - folia 17.02
 289. Kodeks pracy 2017
 290. Kodeks postępowania cywilnego
 291. Kodeks postępowania cywilnego Zestaw nowelizujący nr 138
 292. Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw nowelizujący nr 123
 293. Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw nowelizujący nr 119
 294. Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw nowelizujący nr 118
 295. Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 296. Kodeks karny wykonawczy
 297. Kodeks karny skarbowy
 298. Kodeks karny skarbowy
 299. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika
 300. Kazusy cywilne
^
No-cache: 0,815 s. (app-okazje-3_9.1)