Wszystkie książki o prawie

 1. Książka BHP w magazynie
 2. Zwolnienia grupowe
 3. Zmiany w prawie budowlanym 2018
 4. Zespół 8 - Fundusze,rezerwy i wynik finansowy po zmianach
 5. Zespół 7 - Przychody,dochody i koszty po zmianach
 6. Zdolność procesowa w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych
 7. Zbiór karny PLUS 2018 - Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks...
 8. Zbiór cywilny PLUS 2018 - Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.
 9. Zbiorowe prawo zatrudnienia
 10. Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE
 11. Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczny poradnik
 12. Zatrudnianie pracowników samorządowych
 13. Zasady założenia własnej firmy przez osobę fizyczną
 14. Zasady wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Studium porównawcze prawa polskiego i niemieckiego
 15. Zasady intertemporalne w prawie karnym procesowym
 16. Zasada legalności działania organów administracji publicznej w multicentrycznym systemie prawa
 17. Zasada koincydencji winy i czynu w Kodeksie karnym
 18. Zarządzenie zastępcze wojewody
 19. Zamówienia publiczne w 3 krokach
 20. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 21. Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 22. Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy
 23. Wzory pism prokuratora w sprawach karnych
 24. Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową + płyta CD
 25. Wzory dokumentów dla biur rachunkowych 2018
 26. Wzory aktów administracyjnych
 27. Wynagradzanie pracowników samorządowych
 28. Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy
 29. Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny
 30. Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych
 31. Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce
 32. Wybory samorządowe 2018. Zagadnienia praktyczne i schematy działań
 33. Współczesne przekształcenia sankcji karnych - zagadnienia teorii, wykładni i praktyki stosowania
 34. Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego sektor gazowy i energetyczny
 35. Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych - na styku statutów
 36. Wierzytelności w podatkach
 37. Wielowymiarowość polityk publicznych - między centralizmem a lokalizmem
 38. Wielowymiarowość partycypacji kobiet w systemach medialnych a polityka równości
 39. Weksel in blanco w praktyce gospodarczej
 40. Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach
 41. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
 42. Warunki Techniczne 2018 dla budynków i ich usytuowania
 43. Ustawy samorządowe. Nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów
 44. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights.
 45. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz
 46. Ustawa o petycjach - komentarz. Monitoring petycji
 47. Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz
 48. Ustawa o komornikach sądowych 18/06
 49. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz
 50. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
 51. Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Tom I. Art. 1-157
 52. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 53. Urlopy 2018 - Przykłady, wyliczenia, wzory
 54. Urlopy 2018
 55. Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD
 56. Umowy pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
 57. Umowy gospodarcze (handlowe) Wzory umów z objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)
 58. Umowy cywilnoprawne
 59. Uchwały nieistniejące wobec sankcji nieważności wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych
 60. Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe
 61. Tom IV B. Prawo i postępowanie spadkowe. Komentarz
 62. Taryfikator mandatów i punktów karnych
 63. Świadczenie odszkodowania socjalnego w prawie polskim
 64. Świadczenia na rzecz pracowników - Podatki, ZUS, Ewidencja
 65. Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu karnego z lutego 2015 r.
 66. Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu karnego z lutego 2015 r.
 67. Środki przymusowej restrukturyzacji banku
 68. Ścigając krzyk. Dzieje wojny z narkotykami
 69. Sztuczna inteligencja - szkice prawnicze i futurologiczne
 70. Szkody na zdrowiu i życiu
 71. Szkoda antymonopolowa. Zasady odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
 72. Studia Iuridica nr 67
 73. Studia Iuridica nr 66
 74. Spółka komandytowa od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)
 75. SPM Tom 2 Szczególne świadczenia zdrowotne. System Prawa Medycznego
 76. Split payment podzielona płatbość
 77. SPKP. Tom 18. Koszty procesu w sprawach karnych. System Prawa Karnego Procesowego
 78. SPA Tom 8A Publiczne prawo gospodarcze. System Prawa Administracyjnego
 79. Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jako środek ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych
 80. Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus
 81. Samorząd terytorialny w Polsce w procesie budowy państwa demokratycznego
 82. Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych
 83. Samochód w firmie
 84. Ryzyko niezdolności do pracy
 85. Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz
 86. RODO - prawo unijne i krajowe
 87. RODO w zamówieniach publicznych
 88. RODO w podmiotach leczniczych i gabinetach lekarskich + CD
 89. RODO w mikroprzedsiębiorstwie jak się przygotować do jego stosowania
 90. RODO w kadrach i płacach + CD
 91. RODO w 15 krokach procedury przykłady wskazówki postępowań dotyczące RODO
 92. RODO Przewodnik dla adwokatów i aplikantów adwokackich
 93. RODO. Prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia
 94. RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami
 95. RODO Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy
 96. RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach
 97. Reprezentacja spółek kapitałowych i spółdzielni
 98. Reforma regulacji prawnej kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 99. Reforma ochrony danych osobowych - cel narzędzia skutki
 100. Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)
 101. Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej
 102. Przewodnik po Konstytucji Kanady
 103. Przewodnik po Konstytucji Kanady
 104. Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości. Fuzje przedsiębiorstw
 105. Przedsiębiorca zagraniczny. Zagadnienia administracyjnoprawne
 106. Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym
 107. Prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego 2018
 108. Profesjonalny Informator Prawnika Plus 2019
 109. Profesjonalny Informator Prawnika 2019
 110. Proces karny. Zarys systemu
 111. Proces emancypacji kultury szkoły
 112. Procesy kierowania w administracji publicznej
 113. Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji
 114. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym
 115. Prawo zamówień publicznych
 116. Prawo zamówień publicznych. Komentarz
 117. Prawo zamówień publicznych
 118. Prawo wyborcze
 119. Prawo wodne. Praktyczny przewodnik
 120. Prawo wekslowe i czekowe
 121. Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz
 122. Prawo samorządu terytorialnego
 123. Prawo rynku kapitałowego
 124. Prawo przedsiębiorców
 125. Prawo przedsiębiorców. Przewodnik po zmianach przepisów
 126. Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz
 127. Prawo prywatne międzynarodowe
 128. Prawo prasowe. Komentarz
 129. Prawo pracy. Zbiór przepisów. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy.
 130. Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi
 131. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach
 132. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce
 133. Prawo pracy i ubezpieczenia - ujednolicone przepisy kwiecień 2018
 134. Prawo pracy 2018 Przewodnik po zmianach
 135. Prawo podatkowe w Polsce. Podręcznik akademicki
 136. Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego ochrony
 137. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz
 138. Prawo ochrony środowiska
 139. Prawo ochrony środowiska
 140. Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i...
 141. Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące
 142. Prawo mieszkaniowe
 143. Prawo karne. Zbiór przepisów. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń
 144. Prawo karne wobec oszustw i innych związanych z nimi przestępstw
 145. Prawo karne jutra - między pragmatyzmem a dogmatyzmem
 146. Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce wyd. 6
 147. Prawo handlowe w pigułce
 148. Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami
 149. Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku
 150. Prawo budowlane. Komentarz
 151. Prawo budowlane. Komentarz
 152. Prawo budowlane 2018
 153. Prawo bezpieczeństwa w Kosmosie
 154. Prawo bankowe. Ustawa o Narodowym Banku Polskim
 155. Prawo administracyjne
 156. Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu
 157. Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów
 158. Prawo administracyjne dziś i jutro
 159. Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych
 160. Prawne i techniczne aspekty wykorzystania przestrzeni powietrznej i kosmiczne
 161. Prawne aspekty wprowadzania nowej żywności na rynek unijny
 162. Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim, międzynarodowym i amerykańskim
 163. Praktyczny Leksykon VAT 2018
 164. Pracownik samorządowy w szkole
 165. Pozbawienie jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 166. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018
 167. Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych
 168. Postępowanie przed sądami lekarskimi w praktyce
 169. Postępowanie karne
 170. Postępowanie karne w pigułce
 171. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska-Polska
 172. Poradnik Gazety Prawnej 6/2018 VAT i JPK Nowe obowiązki od 1 lipca 2018 r.
 173. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne
 174. Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu
 175. Policjanci Ulica
 176. Pojęcie inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym
 177. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz
 178. PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy. Wzory pism z komentarzem
 179. Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym
 180. Pełnomocnictwo w prawie polskim
 181. Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym
 182. PAKIET Kodeks spółek handlowych. Komentarz Tom III A + III B
 183. Orzecznictwo w zamówieniach publicznych
 184. Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym + płyta CD
 185. Organizacja wyborów samorządowych
 186. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz
 187. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz
 188. Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz
 189. Odpowiedzialność księgowego
 190. Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za granicą
 191. Odpowiedzialność członków egzekutywy...
 192. Odliczanie VAT w 2018 roku
 193. Ochrona Własności Intelektualnej i prawo prasowe
 194. Ochrona środowiska w firmie
 195. Ochrona prawna bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 196. Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym
 197. Ochrona danych osobowych w dziale IT
 198. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
 199. Obrona przez kulturę. Analiza na gruncie polskiego prawa karnego
 200. Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń. Zagadnienia prawne
 201. Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)
 202. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym
 203. Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej
 204. Nieruchomości C.H. Beck 5/2018
 205. Nauka jazdy kat. A Podręcznik
 206. Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego
 207. Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym
 208. Multipakiet RODO 2018 dla kadrowych i HR
 209. Monitor Prawniczy 9/2018
 210. Monitor Prawniczy 15/2018
 211. Monitor prawniczy 14/2018
 212. Monitor Prawa Pracy 8/2018
 213. Monitor Prawa Pracy 6/2018
 214. Monitor Prawa Pracy 5/2018
 215. Monitor Prawa Pracy 07/2018
 216. Monitor prawa handlowego Nr 1/2018
 217. Monitor Podatkowy 8/2018
 218. Monitor Podatkowy 5/2018
 219. Modyfikacje klasycznej koncepcji wywłaszczenia a gwarancje praw jednostki
 220. Misja publiczna - Wspólnota - Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy. Tom I
 221. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz
 222. Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim
 223. Mediator w polskim porządku prawnym
 224. Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym
 225. Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze
 226. Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + płyta CD
 227. Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć
 228. Legalność jako kryterium sądowej kontroli decyzji administracyjnych
 229. Last Minute Aplikacje
 230. KŚT ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010
 231. Księgi wieczyste. Art. 1-58(2) KWU. Art. 626(1)-626(13) KPC. Komentarz
 232. Książka kontroli wewnętrznej w sklepie spożywczym i hurtowni z wyjaśnieniami (przyjęcie dostaw, przechowywanie, wprowadzenie do obrotu)
 233. Książka kontroli przedsiębiorcy
 234. Koszty podatkowe
 235. Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego
 236. Korupcja w ujęciu normatywnym
 237. Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim
 238. Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
 239. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy
 240. Konstytucja biznesu. Zbiór przepisów. Prawo przedsiębiorców. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.
 241. Konstytucja biznesu praktyczne omówienie pakietu ustaw
 242. Koncepcja responsibility to protect. Aspekty konstytucyjnoprawne
 243. Komitet Audytu pierwsze kroki
 244. Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich
 245. Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018
 246. Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania
 247. Kodeks spółek handlowych. Komentarz
 248. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 151 300
 249. Kodeks spółek handlowych.Spółka z o.o. Komentarz do art. 227-300 KSH.Tom 2b
 250. Kodeks spółek handlowych.Spółka z o.o. Komentarz do art. 151-226 KSH.Tom 2a
 251. Kodeks spółek handlowych
 252. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Orzecznictwo Aplikanta
 253. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
 254. Kodeks pracy. Komentarz
 255. Kodeks pracy. Komentarz
 256. Kodeks Pracy 2018
 257. Kodeks pracy 2018. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian.
 258. Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo Aplikanta
 259. Kodeks postępowania karnego. Komentarz
 260. Kodeks postępowania karnego 2017
 261. Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta
 262. Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty...
 263. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
 264. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz
 265. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz
 266. Kodeks karny wykonawczy
 267. Kodeks karny skarbowy
 268. Kodeks karny. Orzecznictwo Aplikanta
 269. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa
 270. Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta
 271. Kodeks cywilny. Księga I. Część ogólna. Projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przyjęty w 2015 r.
 272. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczególna (art. 765 921(16))
 273. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczególna (art. 535 764(9))
 274. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534)
 275. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa
 276. Klauzule RODO. Wzory klauzul z praktycznym komentarzem
 277. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz do nowelizacji Ordynacji podatkowej
 278. Klasyfikacja budżetowa po zmianach z kwietnia 2018
 279. Karta Nauczyciela - komentarz do zmian - ujednolicony tekst ustawy
 280. Kalendarz Prawnika 2019 Gabinetowy
 281. Kalendarz dyrektora instytucji kultury 2017
 282. JPK VAT oraz współdzielona płatność w samorządzie terytorialnym - 2018
 283. Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy Państw Członkowskich
 284. Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe
 285. Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?
 286. Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo
 287. Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne
 288. Instytucje kuratorów a realizacja prawa do sądu w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym
 289. Instrukcje Księgowego 65 praktycznych procedur z serwisem internetowym
 290. Inspektor ochrony danych. Kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność. Poradnik praktyka z wzorami dokumentów
 291. Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
 292. Historia doktryn politycznych i prawnych
 293. Gospodarka ściekowa w gminie. Nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD
 294. Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim
 295. Gospodarka i obrót nieruchomościami. Wzory pism i umów z komentarzem
 296. Generałowie giną w czasie pokoju Tom 3
 297. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako organ ochrony prawa do prywatności
 298. Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD
 299. Funkcjonowanie sektora finansów publicznych w Polsce
 300. Finanse wspólnoty mieszkaniowej 2018 w praktyce
^
No-cache: 0,5854 s. (app-okazje-2_0.1)